POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.   IDefinicje

  1. Administrator – FHU MUPIKO Jolanta Topolska z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju  (kod pocztowy: 44-335), ul. Jasna 122/7. Firma działa na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
  1. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.)
  1. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie www.mupiko.pl. Serwis przeznaczony jest dla Użytkownika, który ukończył 18 rok życia.
  1. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

          II. Obowiązki informacyjne Administratora

  1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne FHU MUPIKO wynikające z art. 13 RODO.
  1. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
  1. W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

   

          III. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych.

  1. Administrator do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Serwisu utworzył dedykowane poniższe dane kontaktowe:
   adres mailowy  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   oraz adres korespondencyjny:
   Administrator Danych Osobowych
   FHU MUPIKO Jolanta Topolska, ul Jasna 122/, 44-335 Jastrzębie -Zdrój
  1. Użytkownik Serwisu może zgłosić chęć realizacji swoich uprawnień związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych także na inne adresy do korespondencji opublikowane na stronach internetowych Serwisu. Mając na względzie odpowiednio szybkie podjęcie czynności merytorycznych, rekomendujemy korzystanie z adresu e-mail podanego w pkt. 1 powyżej.

   IV. 
   Oświadczenie Administratora
  1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:
   a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty
   b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
   c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,
   d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
   e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,
   f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  1. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: , szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w Regulaminie, w szczególności nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania z Serwisu i ich aktualizacja.

  2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni a dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

          V. Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

      1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają 
          z działań podejmowanych przez FHU Mupiko 

  1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:
   1) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży na odległość oraz korzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych w ramach Serwisu-dane zbierane w szczególności w przypadku dokonywania zakupów w tym obsługi płatności oraz procesu rejestracji w Serwisie. Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).

          Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):
          a) imię i nazwisko,
          b) adres zamieszkania,
          c) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
          d) adres e-mail,
          e) numer

         Administrator może wykorzystywać podane powyżej dane Użytkownika do przesyłania drogą elektroniczną, 
         za odrębną zgodą na wykorzystywanie tej formy komunikacji, informacji o produktach, usługach, ofertach 
         i możliwości otrzymywania newslettera.

         2) Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną umową sprzedaży w sklepie 
         internetowym mupiko.pl Podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

         Zakres przetwarzanych danych osobowych Kupującego oraz Osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane 
         osobowe są inne niż Kupującego):
         a) imię i nazwisko,
         b) adres korespondencyjny,
         c) adres e-mail,
         d) numer telefonu,
         e) powód i dane przedmiotu reklamacji.

         3) Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie
         uzasadniony cel Administratora),przy czym jeśli przekazywanie informacji odbywa się drogą elektroniczną,
         realizacja następuje za odrębną zgodą Użytkownika.

         Zakres przetwarzanych danych osobowych:
         a) imię i nazwisko,
         b) adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
         c) adres e-mail,

        

   

          VI. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

  1. W związku z realizacją podstawowych funkcji Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym pracownikom FHU MUPIKO w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z realizacją zamówienia.
  1. Administrator w ramach realizacji umowy sprzedaży oraz usług bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
   a) firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu towarów zakupionych przez Użytkowników,
   b )operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności)

  2. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS.

  3. Administrator oświadcza, że przy wyborze podmiotów świadczących usługi opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zawsze kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn., że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

  4. Ponadto Administrator informuje, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem, dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

  5. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

  6. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.
  7. Dbamy w szczególny sposób o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dokonując należytej staranności aby Twoje dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Twojej wygody korzystamy z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Tobie wygodę zakupów, a nam właściwą obsługę klienta. W tym część Twoich danych osobowych udostępniamy podmiotom  płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.
   Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z: prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+), wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat, wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
    

         

          VII. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

  1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:
   a) dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie – przez cały czas aktywności konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
   b) dane osobowe podane przez Użytkownika w celu realizacji umowy sprzedaży bez zakładania konta w Serwisie –w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży drogą elektroniczną,
   c) dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych zrealizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody (ograniczenie przetwarzania),dla potwierdzenia, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości,
   d) dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości lub innych przepisów powszechnie obowiązujących.

   

          VIII. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora.

  1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez FHU Mupiko w ramach funkcjonowania Serwisu przysługuje:
   a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;
   b) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),
   c)prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych.

         

          IXMożliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

  1. Podanie danych osobowych przy rejestracji na stronie mupiko.pl ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Sklepu mupiko.pl
  1. Podanie danych przy zakupie produktów lub usług za pośrednictwem Serwisu ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

  2. Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych ma skutek w postaci braku możliwości rozpoznania reklamacji.

  3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania dopasowanej oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.

   

Partnerzy

 

 

Centrum Neuroterapii - Poradnia neurologopedyczna EDULOGMED, Specjalistyczny gabinet neuroterapii EEGBIOFEEDBACK

Wydawnictwo KOMLOGO  Centrum Metody Krakowckiej  Wydawnictwo Edukacyjne WE   

Copyright © 2013-2016 Mupiko - Projekt i wykonanie: KM